PHP开发        1500141817_242949.png       029fb7e6cf029f422610f4353e9b016e.pngsql 文件导入后自增id丢失

参考代码

$dbtables = $db->sql_selectall('SHOW TABLE STATUS');
$total    = 0;
foreach ($dbtables as $k => $v) {
    if (empty($v['Auto_increment'])) {
        $sql = "SELECT column_name FROM information_schema.columns where table_name='".$v['Name']."' and table_schema='www_magickiss_com_cn'";
        $res = $db->sql_select($sql);
        if ($res['column_name'] == 'id') {
         $sql = 'ALTER TABLE `'.$v['Name'].'` CHANGE `id` `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;';
         $db->query($sql);
        }
    }
}


 

Aplum

作者  :  Aplum

我依然是我,但不是从前的那个我评论


关于我

关于我

我不想成为一个庸俗的人。十年百年后,当我们死去,质疑我们的人同样死去,后人看到的是裹足不前、原地打转的你,还是一直奔跑、走到远方的我?

广告

微信图片_20200614142017.jpg