PHP开发        1500141817_242949.png       029fb7e6cf029f422610f4353e9b016e.pngcentos 使用 yum 安装最新版nginx,使用yum 安装最新版 mariadb,yum 安装php7.3

安装 nginx

centos 使用 yum 安装最新版 nginx 方法 (参考文档 https://nginx.org/en/linux_packages.html#RHEL-CentOS)

1、安装依赖包

yum install yum-utils

2、更改yum

vim /etc/yum.repos.d/nginx.repo 把里面的内容替换为以下内容

[nginx-stable]

name=nginx stable repo

baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/

gpgcheck=1

enabled=1

gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key

module_hotfixes=true


[nginx-mainline]

name=nginx mainline repo

baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/$releasever/$basearch/

gpgcheck=1

enabled=0

gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key

module_hotfixes=true

3、默认情况下,使用稳定的nginx的库包。如果你想使用主线nginx包,运行以下命令

yum-config-manager --enable nginx-mainline

4、yum install nginx

当提示接受GPG密钥,验证指纹匹配573 b FD6B 3 d8f BC64 1079 A6AB ABF5 BD82 7 bd9 BF62,如果是这样,接受它


安装 mariadb

mariadb 配置

https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/#mirror=tuna


安装 php

1、首先安装 EPEL 源:

yum install epel-release

2、安装 REMI 源:

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

3、安装 Yum 源管理工具:

yum install yum-utils

4、安装 PHP7.3:

yum install -y php73-php-fpm php73-php-cli php73-php-bcmath php73-php-gd php73-php-json php73-php-mbstring php73-php-mcrypt php73-php-mysqlnd php73-php-opcache php73-php-pdo php73-php-pecl-crypto php73-php-pecl-mcrypt php73-php-pecl-geoip php73-php-recode php73-php-snmp php73-php-soap php73-php-xml

安装完成后最好重启一下计算机,不然有可能无法启动php(启动不了的时候再重启 ,暂时可不重启)

5、设置开机启动、运行服务:

systemctl enable php73-php-fpm

6、启动php-fpm

systemctl start php73-php-fpm


  LINUX

Aplum

作者  :  Aplum

我依然是我,但不是从前的那个我评论


关于我

关于我

我不想成为一个庸俗的人。十年百年后,当我们死去,质疑我们的人同样死去,后人看到的是裹足不前、原地打转的你,还是一直奔跑、走到远方的我?

广告

微信图片_20200614142017.jpg