PHP开发        1500141817_242949.png       029fb7e6cf029f422610f4353e9b016e.pngjquery 自动更换QQ号 保证与上一次QQ号不同

/**    
* 设置cookie    
* @param name    
* @param value    
*/    
function setCookie(name,value){    
    var Days = 30;    
    var exp = new Date();    
    exp.setTime(exp.getTime() + Days*24*60*60*1000);    
    document.cookie = name + "="+ escape (value) + ";expires=" + exp.toGMTString();    
}

/**    
* 获取cookie    
* @param name    
* @returns {null}    
*/    
function getCookie(name){    
    var arr,reg=new RegExp("(^| )"+name+"=([^;]*)(;|$)");    
    if(arr=document.cookie.match(reg))    
        return unescape(arr[2]);    
    else
    return null;    
}    
var arr = new Array();    
    arr[0] = "3143989454";    
    arr[1] = "3467303857";    
    arr[2] = "3441523881";
 
function getQq() {    
    var n = getCookie('qq_key');    
    if (n == null){    
        var qq = arr[0];    
        setCookie('qq_key',1);    
    } else if(n == arr.length-1){    
        var qq = arr[n];    
        setCookie('qq_key',0);    
    } else {    
        var qq = arr[n];    
        ++n;    
        setCookie('qq_key',n);    
    }    
    return qq;    
}
changeQq();    
function changeQq() {    
    var q = getQq();    
    var qqurl ='http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin='+q+'&site=qq&menu=yes';    
    $("#qq").attr('href',qqurl);    
}    
setInterval(changeQq,1000);

//附带一个获取随机数的函数	
function GetRandomNum(Min,Max) {    
    var Range = Max - Min;    
    var Rand = Math.random();    
    return(Min + Math.round(Rand * Range));    
}    
var num = GetRandomNum(1,arr.length-1);Aplum

作者  :  Aplum

我依然是我,但不是从前的那个我评论


关于我

关于我

我不想成为一个庸俗的人。十年百年后,当我们死去,质疑我们的人同样死去,后人看到的是裹足不前、原地打转的你,还是一直奔跑、走到远方的我?

广告

微信图片_20200614142017.jpg